รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือน รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ราคาถูกที่สุดเริ่มต้น2,000บาทต่อเดือน

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ย่านพระราม3 ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือน ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ย่านพระราม3  ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือน ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือน ย่านพระราม3 ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ย่านพระราม3 ปิดงบทุกสิ้นเดือน2000บาทต่อเดือน ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูก พระราม3 ยานนาว่า สาธร ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือ ย่านสาธร พระราม3 รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ราคาถูกที่สุดเริ่มต้น2,000บาทต่อเดือน บริการงานด้านบัญชีภาษีอากรรายเดือน และ ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือน เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท ต่อเดือน

รับทำบัญชียื่นภาษีราคาถูก1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ปิดงบทุกสิ้นเดือน2000บาทต่อเดือน ย่านพระราม3 ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

เจ.เค.เอ. แอ็คเค้าท์ติ้ง แอนด์ บิซิเนส รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท เริ่มต้น 1,000 บาท

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ย่านพระราม3  ปิดงบทุกสิ้นเดือน2,000บาทต่อเดือน ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน,รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน-ย่านสาธร

แนวทางการให้บริการประจำเดือน
– ทุกวันที่ 1 – 3 รับเอกสารการ รับ – จ่าย
– ทุกวันที่ 5 – 6 แจ้งจำนวนเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่ายและภาษีที่ต้องจ่ายภายในวันที่ 7 ของเดือน
– ทุกวันที่ 6 ลูกค้าโอนค่าภาษีที่ต้องจ่ายภายในวันที่ 7 ของเดือนพร้อมชำระค่าบริการทำบัญชี
– ทุกวันที่ 7 นำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ. ที่จ่ายและภาษีอื่น ( ถ้ามี ) ให้กรมสรรพากร
– ทุกวันที่ 13 แจ้งจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินประกันสังคม ( รับเอกสารใบกำกับภาษี ภายในวันที่ 10 )
– ทุกวันที่ 14 ลูกค้าโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินประกันสังคม
– ทุกวันที่ 15 นำส่งภาษีมุลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร และนำส่งประกันสังคมแก่สำนักงานประกันสังคม
ขอบข่ายการทำงาน

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บต่อเดือนย่านพระราม3-ยานนาวา-สาธร,

1 ) บริการงานด้านบัญชีภาษีอากร – รายเดือนและปิดงบรายปี ( เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ต่อเดือน )
– จัดทำภาษี หัก ณ. ที่จ่าย ( ภงด. 1 , 3 , 53 ) พร้อมยื่นแบบประจำเดือน
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และแบบภาษีมุลค่าเพิ่ม ( ภพ.30 , ภพ.36 ) พร้อมยื่นแบบภาษีประจำเดือน
– บันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการทางบัญชีพร้อมจัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งกรมสรรพากรและ
กระทรวงพาณิชย์ ( บริษัทเป็นผู้จัดทำบัญชีสต็อคสินค้า )
– จัดทำแบบสรุปเงินเดือนพนักงาน ( ภงด.1 ก ) ประจำปีพร้อมนำส่ง
– จัดทำแบบนำส่งพร้อมชำระกองทุนประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนประจำปี
– บริการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อรับรองงบการเงินตามกฎหมาย
– จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ( ภงด. 51 ) และแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ( ภงด.50 )
– นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ผ่านระบบ Dbd e-filing
– ให้คำปรึกษาปัญหางานบัญชี – ภาษีอากรและระบบเอกสารทางบัญชี ….. ฟรี
2 )  ปิดงบทุกสิ้นเดือน2000บาทต่อเดือน  บริการงานด้านบัญชีภาษีอากร – รายเดือน และปิดงบทุกสิ้นเดือน ( เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท ต่อเดือน )
– ขอบข่ายการทำงานเหมือน หัวข้อที่ 1. แต่เพิ่มเติมคือ การจัดทำงบการเงินแบบรายเดือน
– แพ็คเก็จนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ยังไม่พร้อมที่จะมีสมุห์บัญชีภายในกิจการ แต่ต้องการทราบผลกำไร (ขาดทุน)
รายเดือน
3 ) บริการด้านงานจดทะเบียน-พระราม3-ยานนาวา-สาธร,
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท – ห้างหุ้นส่วน จำกัด ( ฟรีตรายาง )
– บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ , จดเลิก , จดย้ายสถานที่ตั้งบริษัทและอื่นๆ เริ่มต้นเพียง4,000 บาท
– บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat ) 2,500 บาท
– บริการขื้นทะเบียนประกันสังคม-นายจ้าง 2,500 บาท

รับทำบัญชียื่นภาษี1000บาทต่อเดือน ราคาถูกสุด ย่านพระราม3 ปิดงบทุกสิ้นเดือน2000บาทต่อเดือน ยานนาวา รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท ย่านสาธร

 

สนใจติดต่อ โทร.

086-3580398090- 9422684(02) 6821551 ,

Line ID : j5269287

คำค้น
รับทำบัญชียื่นภาษีราคาถูก1000บาทต่อเดือน,รับทำบัญชียื่นภาษีถูกสุด1000บาทต่อเดือน-ย่านสาธร, รับทำบัญชียื่นภาษี1000บต่อเดือนย่านพระราม3-ยานนาวา-สาธร, รับปิดงบ-จดทะเบียนบริษัทราคาถูกที่สุด-พระราม3, งานด้านบัญชีภาษีอากร-รายเดือนและปิดงบรายปีเริ่มต้นเพียง1,000 บาทต่อเดือน, รับทําบัญชีพระราม3, รับปิดบัญชีบริษัทย่านสาธร-ย่านสาธร-ราคาถูกสุด,จ้างผู้ทำบัญชีรายเดือน-สาธร, รับทำบัญชีรายเดือนราคาถูก1000บต่อเดือน-ยานนาวา, รับทำบัญชียื่นภาษี-ปิดงบ-จดทะเบียนบริษัท-เริ่มต้น1,000 บาท,) บริการด้านงานจดทะเบียน-พระราม3-ยานนาวา-สาธร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar